رنده برقی – رنده دستی برقی

به گزارش دکوکده : رنده برقی – رنده دستی برقی شبیه ماشین های کف­ رند عمل می کنند، با این تفاوت که در بیشتر اوقات، این دستگاه ها به وسیله ی کاربر روی قطعه ی مورد نظر به حرکت در می آیند. درحالی که ماشین های کف­ رند ثابت بوده و چوب روی صفحات آن حرکت می کند.

دستگاه های رنده برقی شبیه ماشین های کف­ رند عمل می کنند، با این تفاوت که در بیشتر اوقات، این دستگاه ها به وسیله ی کاربر روی قطعه ی مورد نظر به حرکت در می آیند. درحالی که ماشین های کف­ رند ثابت بوده و چوب روی صفحات آن حرکت می کند. از این دستگاه برای صاف و مسطح کردن چوب، همچنین ایجاد دوراهه، پخ زدن، فرم دادن و یک ضخامت کردن استفاده می شود.
  این دستگاه را می توان به طور برعکس در زیر یک میز کار مخصوص نصب کرد و با رعایت اصول ایمنی، بستن گونیا و وسایل حفاظتی،با آن عمل رندیدن را همچون ماشین کف­ رند انجام داد.

قسمت های مختلف رنده برقی

  • کلید قطع و وصل
  • دسته
  • پیچ تنظیم مشتی
  • صفحه
  • توپی
  • تسمه
  • گونیا
  • حفاظ ها
  • تیغه ها

یادآوری

رنده برقی – رنده دستی برقی : برای کار بهتر با رنده برقی باید صفحه ی کارده دســتگاه را طوری روی ســطح کار قرار داد، که تیغه با چوب تماس نداشــته باشد. ســپس باید ماشین را روشــن کرد و با کمی فشار، در مسیر موردنظر حرکــت داد. برای به دســت آوردن نتیجه بهتر، علاوه بر فشــار به سمت جلو، باید اندک فشاری هم از بالا  با چوب تماس داشته، به ماشــین آورده شود تا تیغه ها کاملا و سطح به طور یکنواخت رنده شود.

برای آشنایی با فروشندگان ماشین خراطی و مشاهده جزییات محصولات به سایت خوگرپلاس وارد شوید.

پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید