نتایج بدون کنکور نیمسال اول دانشگاه آزاد ۹۷

1

نتایج بدون کنکور نیمسال اول دانشگاه آزاد ۹۷

نتایج بدون کنکور نیمسال اول دانشگاه آزاد ۹۷ : برای اولین بار طی سالهای اخیر دانشگاه آزاد، پذیرش بدون کنکور(بر اساس زمان) را حذف و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی و شرط معدل را در سال ۹۷-۹۸ لحاظ کرد.

نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۷ در سال تحصیلی در دو نیمسال اعلام خواهد شد:

داوطلبان بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۷ بر اساس سوابق تحصیلی بعد از مهلت انتخاب رشته بدون کنکور خود منتظر نتایج ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی ۹۷ خود می باشند، برای اطلاع از زمان اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۷ تا انتهای مقاله را مطالعه نمایید.

اعلام نتایج بدون کنکور نیمسال اول دانشگاه آزاد ۹۷

طبق اطلاعات سنجش برای نیمسال اول دانشگاه آزاد بدون کنکور، زمان دقیق اعلام نتایج بدون کنکور دانشگاه ازاد مهر ۹۷ از تاریخ نیمه دوم شهریور ماه ۹۷ می باشد.

اعلام نتایج بدون کنکور نیمسال دوم دانشگاه آزاد ۹۷ (ترم بهمن)، زمان دقیق اعلام نتایج نیمسال دوم بهمن ماه از ۲۵ بهمن ۹۷ می باشد.

برای دریافت و مشاهده نتایج انتخاب رشته بدون کنور بر اساس سوابق تحصیلی ۹۷ خود می توانید با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۳ (از طریق تلفن ثابت و بدون پیش شماره) تماس حاصل نمایید و یا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تذکر: لینک به زودی فعال خواهد شد.

مشاهده نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد مهر ماه ۹۷

نتایج ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۷-۹۸

پذیرفتــه شــدگان واحــدهای علــوم وتحقیقات، تهران مرکزی، تهـران جنـوب، تهـران شـمال،پزشـکی تهـران،الکترونیکـی، تهـران شـرق، بروجـرد،سنندج، نجف آباد، تبریز، کرج، قم، شیراز، پرند، مشهد، همدان و ارایه جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام حضوری بدن ازمون دانشگاه ازاد نیمسال دوم ۹۷ با مشاوران درخت دانش درتماس باشید.

عــدم مراجعـه پذیرفتــه شــدگان در روز و ســاعت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقـی شـده و هـیچ گونـه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

پرونده کلیـه پذیرفتـه شـدگان سـال ۱۳۹۷ جهـت، احراز صلاحیتهای عمومی تحت بررسی است و نتیجـه آن، متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیتهای عمومی سـازمان، مرکزی به اطلاع واحدهای دانشگاهی خواهد رسید.

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان برای ثبت نام دانشگاه ازاد بدون کنکور ۹۷-۹۸

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه ازاد بهمن ۹۷-۹۸ ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼـﺎً در ﺗـﺎرﯾﺦ  ۹۷/۱۱/۲۵ ﻟﻐﺎﯾﺖ دوﺷﻨﺒﻪ ۹۷/۱۱/۲۸ ﺷﻨﺒﻪ با در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی مربوط ﮐﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ و  ﺗﻠﻔـﻦ آﻧﻬـﺎ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ  ﻣﺮﮐـﺰ  ﺳـــــــﻨﺠﺶ و ﭘـــــــﺬﯾﺮش داﻧﺸـــــــﮕﺎه  ﺑـــــــﻪ آدرس:  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﻧﺸـﮕﺎه  www.sanjesh.iau.ac.ir آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آدرس درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایید.

مدارک لازم جهت ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۷-۹۸

پذیرفتــه شــدگان نتایج کارشناســی پیوســته بدون کنکور دانشگاه ازاد ۹۷-۹۸: لازم، است اصل دیپلم کامـل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی، پایان تحصیلات نظـام قـدیم متوسـطه و یـا اصـل گـواهی، اتمام دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه، به همـراه، تصویر آنها و پذیرفته شدگان مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته، نیز لازم است اصل مدرک کاردانی مورد تایید موسسـات، آموزش عالی معتبر و یک برگ تصـویر آن و یـا گـواهی، اتمام دوره کاردانی مورد تایید موسسـات آمـوزش عـالی، معتبــر و یــا اداره کــل تربیــت معلــم وزارت آمــوزش و پـرورش و ریـز نمـرات دوره کـاردانی بـه منظـور معـادل، سازی واحد های درسی به همراه داشته باشند.

میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه بدئن کنکور کارشناسی ۹۷-۹۸

۱-شـهریه پذیرفتـهشـدگان از دو بخـش شـهریه پایـه(ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصـیلی از دانشــجویان دریافــت مــی گــردد. عــلاوه بــر دو مــورد، فوقالذکر دانشجویان هر دو مقطع فقـط در بـد و ورود بـه، دانشگاه و در ایـن نیمسـال بایـد مبلـغ ۱۱۸۰۰۰۰ ریـال بـه، عنوان هزینه خـدمات اموزشـی بـه شـماره حسـاب جـاری، محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند..

-۲-کلیه پذیرفتهشدگان که قصد ثبت نـام دارنـد بایـد، شهریه، هزینه خدمات آموزشی و مبلغ ۲۷۵۰۰ ریـال حـق، بیمه دانشجویی را پس از انجام مراحـل ثبـت نـام صـرفاً بـه، حساب جاری واحد یا مرکز دانشگاهی که از طرف محل، دانشگاهی اعلام خواهد شد واریز نمایید.

برای راهنمای دریافت نتایج کنکور سراسری ۹۷ می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور ۹۷

شانس مجدد برای داوطلبانی که در نتایج بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۷-۹۸ مورد پذیرش قرار نگرفته اند

افرادی که مورد پذیرش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه ازاد ۹۷-۹۸ قرار نگرفته اند می توانند نسبت به ثبت نام دوباره اقدام کنند برای ثبت نام خود می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید

مشاوران درخت دانش در تمامی مراحل ثبت نام و اعلام نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در کنار شما می باشند.
ثبت نام بدون کنکور برای مهرماه ۹۷ دانشگاه آزاد هم همانند ترم بهمن ماه ۹۶ خواهد بود و از مرداد ماه، برای ثبت نام اینترنتی می توانید اقدام نمایید.

لیست رشته های بدون کنکور ۹۷ دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد برای مهر ماه ۹۷ رشته های متنوع تری ارائه خواهد داد و از طریق سایت دانشگاه آزاد می توانید در زمان مذکور مشاهده کنید. در ترم بهمن ماه ۹۶ شاهد تنوع کمتری در رشته ها بودیم اما برای بدون کنکور مهر ماه ۹۷ دانشگاه آزاد امیدواریم رشته های بیشتری ارائه شوند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر (نتایج بدون کنکور نیمسال دوم دانشگاه آزاد)می توانید با مشاوران درخت دانش در ارتباط باشید.

به محض اعلام شدن نتایج دانشگاه آزاد در این صحفه لینک نتایج خود را می توانید مشاهده نمایید.

مشاوره تحصیلی درخت دانش

جهت دریافت اطلاعات و رفع سوالات و ابهامات تحصیلی خود همچنین مشاهده نتایج کنکور سراسری ۹۷ در سراسر ایران بدون گرفتن پیش شماره و از طریق تلفن ثابت با شماره  ۹۰۹۹۰۷۲۹۴۳ تماس بگیرید تا مشاوران مجرب و آگاه درخت دانش شما را در رفع نیازهای تحصیلی و ارائه اطلاعات به روز راهنمایی نمایند.

نظر بدهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد